TƯ VẤN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Tại VIETSTAR, chúng tôi không chỉ coi chiến lược là một kế hoạch. Chuyên môn của chúng tôi là tư vấn về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược cho các tổ chức mong muốn tìm cách thực hiện các thay đổi chiến lược, xây dựng những chiến lược mới, thúc đẩy hiệu suất và vươn tới tầm xuất sắc trong kinh doanh. Chúng tôi hợp tác với các công ty trong mọi lĩnh vực ngành nghề nhằm phát triển các chiến lược mang lại kết quả cao. Khi hợp tác với VietStar, các Doanh nghiệp sẽ xây dựng và phát triển một quá trình quản trị chiến lược hiệu quả – từ Tầm nhìn đến Hoạch định và Thực hiện – đồng thời sẽ đạt được các kết quả mang tính chiến lược và hiệu quả.

Hoạt động tư vấn về quản trị chiến lược của chúng tôi tập trung vào những phương diện cụ thể sau:

 • Hoạch định và xây dựng tầm nhìn chiến lược
 • Đổi mới
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Liên minh chiến lược
 • Chiến lược cạnh tranh
 • Toàn cầu hóa và chiến lược
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức
 • Các công cụ thực hiên
 • Xây dựng và phát triển quy trình
 • Hoạch định các mối quan hệ truyền thông.