Những chương trình thiết kế theo yêu cầu của khách hàng được VietStar xây dựng bằng cách phối kết hợp chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo đáp ứng những nhu cầu cụ thể và đặc thù của họ. Đối với những chương trình này, chúng tôi sử dụng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, kết hợp những kiến thức cập nhật nhất với những thách thức thực tế trong môi trường kinh doanh. Thời lượng của chương trình này có thể chỉ là 2 ngày hội thảo, cũng có thể là một chương trình kéo dài 2 năm. Đối tượng tham gia thường là các nhóm nhà quản lý và doanh nghiệp.

Chương Trình Thiết Kế Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng tại vietstar

Khi thiết kế những chương trình theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi phân tích và xác định những bất cập của tổ chức và đưa ra các mục tiêu đào tạo. Chương trình sẽ đáp ứng được những mục tiêu đào tạo đó, đồng thời vẫn phù hợp với văn hóa của công ty khách hàng. Chúng tôi đặt ra một chiến lược bằng cách thực hiện các phương pháp đào tạo, từ bài tập tình huống đến bài tập nhóm, bài giảng đến các đề án.