CONSULTING METHOD


We solve the problem of business based on the foundation:

  • Lý thuyết và kinh nghiệm quản trị hiện đại được đúc rút từ các công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới như Mc Kinsey, BCG,… các viện nghiên cứu quản trị và kinh doanh tại các trường đại học danh tiếng như Harvard, Stanford… đã được ứng dụng thành công và mang lại hiệu quả cao tại các công ty trong nhiều lĩnh vực trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam;
  • Những nghiên cứu và hiểu biết về phương pháp quản trị cũng như bối cảnh kinh tế, điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam;
  • Những nghiên cứu và hiểu biết về những vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt cũng như những mong muốn và nhu cầu của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập.
Consultation on Strategic Management
Consultation on Risk Management
Consultation on Key Performance Indicators